Systeem van Graden

De “hogere” Graden van de Gerectificeerde Schotse Ritus worden verleend en beheerd door de Grootpriorij van België, en niet door de Reguliere Grootloge van België. Toegang tot deze Graden kan men enkel verkrijgen door uitnodiging, gezien de Orde vereist dat enkel Christelijke broeders van het hoogste morele kaliber toegelaten worden. Bovendien moeten deze broeders getuigen van een uitmuntende inzet jegens de Vrijmetselarij, willen zij waardig bevonden worden voor opname.

Vierde Graad – Schots Meester van Sint-Andreas:

Kandidaten krijgen toegang tot de Grootpriorij via opname in een Loge van Sint-Andreas. Deze komt doorgaans drie of vier keer per jaar samen. Elk lid krijgt de kans te evolueren tot de uiteindelijke functie van voorzitter, of Eerwaarde Gedeputeerd Meester. Enkel broeders die minimaal twee jaar gediend hebben als Schots Meester van Sint-Andreas, en die blijk hebben gegeven van uitzonderlijke inzet binnen hun Loge en Prefectuur, én die regelmatig aanwezig zijn geweest, worden toegelaten verder te evolueren binnen de Inwendige Orde.

Vijfde Graad – Schildknaap-Novice:

Deze Graad is het portaal van de Inwendige Orde, waar binnen een Commanderij een compleet verschillend systeem van ceremoniën en regalia wordt gehanteerd. De aspirant moet gedurende minstens twee jaar een inzicht hebben verworven dat essentieel is bij het zichzelf losmaken van het materialisme, teneinde een volledig begrip te ontwikkelen rond het Opperwezen. Hij wordt eveneens verondersteld zichzelf te verdiepen in de principes van Heraldiek en Wapenschilden; een wezenlijke vereiste voor mogelijke verdere vooruitgang. Een zeer essentieel kwalificatie-element voor doorgroei is tevens een onberispelijke staat van aanwezigheid en deelname.

Zesde Graad – Weldadige Ridder van de Heilige Stad:

De promotie tot de ultieme Graad van de Ritus binnen de Inwendige Orde wordt niet lichtzinnig toegekend. Zij moet ondersteund zijn door een uitmuntende bijdrage tot de Orde. Dit hoogste voorrecht kan enkel worden verleend door de Grootmeester-Nationaal, en de ridderslag kan enkel door hem of zijn vertegenwoordiger uitgevoerd worden. Van de postulant wordt gehoorzaamheid verwacht, door het volgens van Gods Wet. Tolerantie, hoge morele waarden en onberispelijk gedrag zijn de noodzakelijke kwaliteiten van hen die de hoge eer van Ridderschap zoeken. Het omvat tevens de verheffende Ceremonie van de Investituur, toekenning van een Heraldieke naam en Wijding, zoals ontleend aan de Ridderorden.